Tôn Vinh Đức Chúa Trời
        "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."
                            (Giăng 3:16)
   Chào Mừng Quí Vị
Ông Bà Mục Sư Quản Nhiệm Đào Việt Tiến cùng toàn thể Ban Chấp Hành rất mong ước quý vị sẽ tìm được những thông tin và sinh hoạt của Hội Thánh chúng tôi trên trang Web này. Chúng tôi hy vọng sẽ được tiếp đón quý vị tại Hội Thánh chúng tôi vào mỗi sáng Chúa Nhật tại Nhà Thờ Tin Lành Philadelphia:
Địa Điểm: 931-939 E. Lycoming Street. - Philadlephia, PA 19124
Lễ Cầu Nguyện: 8:00am - 9:15am
Nghiên Cứu Kinh Thánh: 9:30am - 10:20am
Lễ Thờ Phượng: 10:30am - 12:30pm
Chương Trình Anh Ngữ: 11:00am - 12:30pm

Image 01

      Thông Báo Đặc Biệt

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia