Hội Thánh Tin Lành - Philly:
"Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết."
                      (Ma-thi-ơ 22:37-38)

Chương Trình Thờ Phượng

10:30am_Lễ Thờ Phượng Hằng Tuần
Chúa Nhật 11 tháng 02 Năm 2018
(Xin quý vị vui lòng xài trình duyệt Google Chrome để xem được hình ảnh một cách nhanh chóng ! Xin cảm ơn)

Câu Gốc Hằng Tuần:

"Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn..."

(II Cô-rinh-tô 2:14a)

Image 01

(Xin quý vị vui lòng xài trình duyệt Google Chrome để xem được hình ảnh một cách nhanh chóng ! Xin cảm ơn)

Sứ Điệp: "Đắc Thắng Luôn Luôn"

Diễn Giả: Mục Sư Quản Nhiệm Đào Việt Tiến

Thánh Nhạc Thờ Phượng

Cập Nhật vào ngày 11 tháng 2 | 2018

Tôn Vinh: Hội Thánh Ca

Trình Bày: Nhóm HKT Emmanuen

Cập Nhật vào ngày 11 tháng 02 | 2018

Tôn Vinh: Một Mình Con Với Chúa

Trình Bày: Cô Đặng Thị Vinh

Cập Nhật vào ngày 11 tháng 02 | 2018

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia